Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Phỏng vấn thông tin
Phỏng vấn thông tin
Ban Marketing
Khu hàn dán - Nhà máy Phụ tùng - Nhựa Tiền Phong
26-11-2018

Cán bộ Ban Marketing đang kết hợp phỏng vấn và ghi hình về công nghệ Nhựa Tiền Phong đang thực hiện.

_Tác phẩm dự thi của Ban Marketing_