Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Cùng nhau hoàn thiện
Cùng nhau hoàn thiện
Trần Ngọc Dược
Nhà máy Phụ tùng - Nhựa Tiền Phong
25-11-2018

"Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

Tác phẩm dự thi của anh Trần Ngọc Dược

_Nhà máy Phụ tùng_