Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Ống và người
Ống và người
Lưu Văn Mạnh
Ban Công nghệ chất lượng - Nhựa Tiền Phong
04-12-2018

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ, ta cũng không màng

Quanh ta luôn là muôn vệt sáng

Mang lại hạnh phúc vượt thời gian

Tác phẩm dự thi của anh Lưu Văn Mạnh

_Ban Công nghệ chất lượng_