Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Hăng say
Hăng say
Trần Quang Tường
Nhựa Tiền Phong
01-12-2018

Nữ công nhân đang lắp ghép các bộ phận để hoàn chỉnh sản phẩm phục vụ cho thị trường.

Tác phẩm dự thi của anh Trần Quang Tường

_Ban Phát triển thị trường_